De kracht van het team is elk individueel lid. De kracht van elk individu is het team .

Phil Jackson

 

Teamcoaching

Het woord 'team' wordt ook wel gebruikt als afkorting voor: "Together Everyone Achieves More".

Een team of ploeg is een (klein) aantal mensen (een groep) dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Concrete voorbeelden van teams zijn: sportteams, managementteams, afdelingsploegen, projectteams, relationeel koppel, enz.

Een afgeleide term is teamwork, waarmee gedoeld wordt op de prestatie van het team, eerder dan de opgetelde individuele prestaties. Essentieel is dat met een team gepoogd wordt synergie te bereiken: men probeert te bewerkstelligen dat het geheel meer is dan louter de som der delen. Samenwerking staat centraal bij het fungeren in een team. 'Twee weten meer dan één' en 'samen staan we sterker' zijn gevleugelde uitspraken, welke van toepassing zijn op de samenwerking in een team. Het lastige punt in een team is dat het teambelang, ‘het gemeenschappelijk doel’, niet altijd parallel loopt met de verschillende individuele belangen. Dan kan duidelijk worden dat het geheel in essentie toch een verzameling der delen is. 

Teamsucces: een team zal zijn gemeenschappelijk doel alleen op een effectieve en efficiënte manier behalen als elk teamlid in zijn eigen volwaardige hoedanigheid (identiteit) hieraan kan deelnemen én als het gemeenschappelijk belang helder geformuleerd, gekend en opgevolgd wordt. Aangezien individueel en algemeen belang niet altijd parallel lopen, kan er in het teamproces belangenvermenging ontstaan. Dit kan op zijn beurt het teamsucces in de weg staan. Het is dus van groot belang dat de onderlinge identiteiten goed met elkaar overweg kunnen en daar waar nodig begrip hebben voor elkaars situatie of voor de individuele belangen van eenieder. Door kenmerken van de persoonlijke identiteit van elk teamlid in kaart te brengen, kan men van daaruit een teamidentiteit opmaken. Met deze teamidentiteit kan men kijken op welke wijze het team als geheel functioneert (teamdynamiek) om het gestelde gemeenschappelijk doel te bereiken, waarbij ook zoveel als mogelijk het individueel belang erkend wordt.

Teamcoaching door MindtoGrow verbindt de rode draad van individuele identiteit naar groepsidentiteit. 

Het is een coaching vorm die zicht geeft op de identiteit van zowel de individuele leden als ook op het geheel van de groep of het team. Met deze identiteits-inzichten, die in essentie gaan over de intrinsieke motivatie van elk individu, kan gewerkt worden aan de bevordering van de algemene samenwerking. Vanuit een systemische kijkwijze wordt de teamdynamiek duidelijk. Dit laat individuen toe in de best mogelijke versie van zichzelf bij te dragen aan het succes van het geheel en dus de best mogelijke versie van hun team.

Meer specifiek kan teamcoaching zicht geven op:

  • de manier waarop het team omgaat met stress, deadlines, conflicten en onduidelijkheden en hoe deze strategieën kunnen ontwikkeld worden t.v.v. het geheel en elk lid van dat geheel.
  • de voorkeursstrategieën van het team bij het tot stand komen van resultaten: bv. zijn ze denk - of actie gedreven? 
  • in welke fase van teamontwikkeling de groep zich bevindt en op welke wijze deze ontwikkeling ondersteund kan worden.
  • hoe er waarde kan toegevoegd worden aan het verandermanagement.
  • hoe een team kan groeien via inzicht over de noodzaak om weerstand te benoemen en ermee aan de slag te gaan. 
  • enz.

Teamcoaching is maatwerk. Indien je geïnteresseerd bent in de identiteitsvorm van je team, groep of samenwerkingsvorm en de daarbij horende dynamiek en ontwikkelpaden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

aandacht geeft richting
    Privacy Statement Disclamer